گیاه شناسی و کشاورزی
   
 16 عنصر مورد نیاز برای رشد گیاه

محل تامین عنصر نشانه کمبود عنصر عملکرد روی گیاه           ادامه مطلب

 مشکلات و موانع تولیدات کشاورزی

مشکلات و موانع اصلی تولیدات کشاورزی مربوط می شود به قوانین جهاد کشاورزی که قوانین بسیار قدیمی و پیچیده هستند و اصلا با روش های نوین کشاورزی سازگاری ندارند. این قوانین به حدی شدید هستند که عملا از هرگونه تولیدی که نیاز به مجوز داشته باشد جلوگیری می کندو اینطور به نظر می رسد که این قوانین به شکلی طراحی شده اند که کسی دنبال تولیدات کشاورزی نیاید          ادامه مطلب

 عنوان

مطالب

 
 
 

خانه   بازی