مطالب اقتصادی و مالی
   
 وضعیت خود کفایی کشور ایران IRAN Self-sufficiency status

جدول خودکفایی ایران خود کفایی کشور در وضعیت رشد سریع قرار دارد چیزی که اگر ادامه پیدا کند منجر به بی نیازی از رابطه اقتصادی باکشور های دیگر می شود . میل نیاز کشور به صفر مسئله ای است که می تواند منجر به جهش اقتصادی کشور ایران شود.           ادامه مطلب

 طرح نجات اقتصادی ایران

ما در این مطلب ساختار جدیدی از اقتصاد را ارئه می کنیم تا راهی برای اصلاح تمام مشکلات کشور باشد.           ادامه مطلب

 عنوان

مطالب

 
 
 

خانه   بازی